Patenty

Patent je ochranný dokument, který je udělen na vynález. Patent zaručuje vlastníkovi výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu (tj. právo výrobek vyrábět a uvádět do oběhu, právo poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám či převést patent na jinou osobu). Vynález je nejčastěji technické řešení, výrobek, zařízení, postup výroby, chemická látka nebo mixtura. 

V České republice je udělování patentů upraveno zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Dle tohoto zákona se patenty udělují pouze na vynálezy, které splňují 3 základní podmínky: jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Za vynálezy se nepovažují:

  • objevy, vědecké teorie a matematické metody,
  • estetické výtvory,
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
  • hraní her a programy počítačů,
  • podávání informací,
  • nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a
  • způsoby léčení lidí a zvířat.

Platnost patentu

Stejně jako ochranné známky registruje a spravuje patenty Úřad průmyslového vlastnictví. Délka patentové ochrany činí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Povinností majitele patentu je platit každoročně tzv. udržovací poplatek. Pokud nedojde k zaplacení příslušného poplatku ve stanovené lhůtě, pak patent zanikne. Patent zaniká také uplynutím doby jeho platnosti, či v případě, že se ho majitel vzdá. Za určitých okolností může dojít na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví nebo soudu ke zrušení patentu.

Pro ochranu svého vynálezu můžete také zvolit ochranu užitným vzorem, jež je často označován jako tzv. „malý patent“. Tento typ ochrany je rychlejší a méně nákladný.

Řízení o udělení patentu

Řízení o udělení patentu se zahajuje na základě patentové přihlášky vynálezu, jež se podává Úřadu průmyslového vlastnictví. V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem vynálezu. Důležitou součástí přihlášky je úplné a jasné vysvětlení vynálezu. V rámci podání přihlášky je uplatněno právo přednosti.

Přihlášku může podat majitel vynálezu či osoba, na níž vlastník patentu převedl právo původce. Zákon počítá i se vznikem vynálezů v rámci pracovního poměru, kdy pak má právo na patent zaměstnavatel.

Podat patentovou přihlášku lze několika způsoby elektronicky nebo písemně. Každá přihláška je podrobena předběžnému průzkumu, jehož smyslem je vyloučení přihlášek, které obsahují předměty, jež nelze patentovat. K udělení patentu pak dochází po úplném průzkumu, pokud vynález splňuje všechny podmínky pro získání patentu. V rámci patentového řízení jsou stanoveny správní poplatky, které je třeba uhradit.

Poskytované služby

Mezi standardní služby patentové kanceláře Macek and Partners patří poskytnutí bezplatné konzultace s klientem, kde během konzultace dospějeme k závěru, která forma ochrany řešení je nejvhodnější.

Na základě specifikací od klienta provedeme rešerši v patentových databázích s cílem zjistit, zda je řešení nové. Ve spolupráci s klientem vypracujeme samotnou patentovou přihlášku a patentové nároky tak, aby byla ochrana co nejširší a nejkvalitnější. Po podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví zastupujeme přihlašovatele, komunikujeme s Úřadem až do úspěšného udělení patentu na vynález.

Jako zkušená patentová kancelář Praha realizujeme též přihlášky Evropského patentu a zastupujeme před Evropským patentovým úřadem. Zajistíme podání národní přihlášky i mezinárodní PCT přihlášky. Náš interní monitorovací systém nás včas upozorní na úhradu nutných poplatků spojených s Vaším průmyslovým právem.

Náš interní monitorovací systém nás včas upozorní na úhradu nutných poplatků spojených s Vaším průmyslovým právem.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.