Průmyslové vzory (design)

Průmyslový vzor je ochrana vnějšího vzhledu výrobku – průmyslového designu. Ochrana spočívá zejména v tvaru výrobku, jeho struktuře, liniích, zdobení, grafice nebo materiálu. Průmyslovým vzorem se tedy rozumí zevnějšek jednotlivých výrobků neboli průmyslový design. Typickým příkladem průmyslového vzoru je tvar lahví či sklenic od Coca-Coly.

Podmínky ochrany průmyslového vzoru

Průmyslové vzory lze chránit pouze v případě, že splňují podmínky stanovené zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Průmyslový vzor musí splnit 2 základní podmínky, a to:

  • novost a
  • individuální povahu.

Do rejstříku nelze zapsat průmyslové vzory, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Dále nelze zaregistrovat průmyslový vzor, který vykazuje shodnost s jiným průmyslovým vzorem s dřívějším právem přednosti.

Práva vlastníka průmyslového vzoru

Ochrana průmyslovým vzorem zajišťuje svému vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor a především zabránit třetím osobám v užívání bez jeho souhlasu. Vlastník zároveň disponuje právem poskytnout licenci k užívání libovolnému subjektu, nebo převést svá práva na jiného vlastníka. Užíváním se rozumí především výroba či uvedení na trh na území, kde je průmyslový vzor chráněn.

Zákon pamatuje i na vznik průmyslového vzoru v rámci pracovního poměru, kdy přechází právo na průmyslový vzor na toho, kdo původci vytvoření průmyslového vzoru zadal.

Zápis průmyslového vzoru

Zápis průmyslového vzoru do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je třeba učinit na základě přihlášky. Jako u každého průmyslového práva, i u průmyslového vzoru platí, že iniciovat přihlášku k podání může pouze původce, nebo právní nástupce. Přihlášku průmyslového vzoru lze podat Úřadu průmyslového vlastnictví písemnou či elektronickou formou.

V rámci řízení Úřad podrobuje přihlášku průzkumu a kontroluje všechny náležitosti. V případě, že k zapsání průmyslového vzoru nebrání žádné skutečnosti, tak je přihlašovateli vydáno osvědčení o zápisu. Doba ochrany průmyslového vzoru činí 5 let od data podání přihlášky. Tuto ochranu lze opakovaně obnovovat vždy o dalších 5 let, a to až na celkovou dobu 25 let.

Žádost o obnovu ochrany průmyslového vzoru lze podat kdykoliv během posledního roku konce příslušného období, avšak nejpozději poslední den konce platnosti. Na zápis průmyslového vzoru a žádost o obnovu se vztahují správní poplatky, které je třeba včas uhradit. Žádost o obnovu lze podat ještě v dodatečné lhůtě 6 měsíců. V takovém případě je vlastník povinen uhradit správní poplatek v dvojnásobné výši.

Možnosti územního rozsahu ochrany

Klient může zvolit z následujících možností územního rozsahu ochrany. Základní je národní cesta, zde je možné průmyslový vzor přihlásit pro území konkrétního státu. Další možnost je mezinárodní průmyslový vzor, který se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Na základě této přihlášky lze zapsat až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu v 55 zemích pouze jednou přihláškou. Poslední možnost je cesta evropského průmyslového vzoru (CD – Komunity Design), ten se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem lze dosáhnout zápisu ve všech členských zemích EU.

Využijte našich služeb

Náš tým zajistí, aby přihláška průmyslového vzoru splňovala všechny potřebné náležitosti. Obstaráme veškerou komunikaci s Úřadem průmyslového vlastnictví tak, aby klientovi odpadly veškeré starosti se zápisem průmyslového vzoru. Jako prověřená patentová kancelář Praha pomůžeme klientům zaregistrovat průmyslové vzory i u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví či v rámci EU.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.