FAQ

Níže naleznete odpovědi na otázky, na které se nás klienti nejčastěji ptají. Cílem této části našich webových stránek je poskytnout Vám komplexní informace a užitečné rady, abyste měli co nejpřesnější přehled o našich službách a produktech.

Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.

Veškeré dotazy můžete zasílat přes kontaktní formulář, e-mail info@macekandpartners.cz či můžete využít chatovacího okénka nebo nám rovnou zavolat. Odpovědi zasíláme obvykle do jednoho dne.

Úvodní konzultace je vždy zdarma. 

Co může tvořit ochrannou známku?

Jako ochranná známka mohou být registrována zejména slova či slovní spojení, jména, písmena, čísla, loga, kombinace písmen nebo čísel, slogany, obrázky, design, grafika, soubor písmen, slov a grafických prvků, etikety, viněty, barvy nebo kombinace barev, znělky nebo fráze.

Proč registrovat ochrannou známku?

Hlavní funkcí ochranné známky je rozlišit výrobky či služby jednoho výrobce, resp. poskytovatele služeb od jiného. Registrací ochranné známky získáte výlučné právo bránit jiným subjektům v užívání shodného či zaměnitelně podobného označení. Ochranné známky jsou významným marketingovým nástrojem a důležitým základem pro budování image a reputace značky. Ochrannou známku lze poskytnout jiným subjektům prostřednictvím licence, může být rovněž základním prvkem franšízových smluv a jiných dohod.

Odkdy mohu používat spolu s ochrannou známkou ®?

Značku ® (R v kroužku) je možné používat pouze od data zápisu ochranné známky do rejstříku po dobu platnosti tohoto zápisu. Vaše známka je ovšem plně chráněna i bez užívání symbolu ®.

Jak se mohu bránit proti užívání mé ochranné známky pro stejné výrobky konkurenční firmou?

Vlastník ochranné známky se může domáhat u soudu, aby se rušitel zdržel protiprávního jednání a odstranil ochrannou známku z jeho výrobků. Dále je možné požadovat přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Dále má vlastník ochranné známky právo požadovat na soudu, aby soud nařídil porušovateli ochranných známek, aby stáhl z trhu a zničil všechny výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k porušení nebo ohrožení jeho práv.

Kdo může vlastnit ochrannou známku?

Ochrannou známku může vlastnit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (tedy kdokoli). 

Musím mít nějaké oprávnění k podnikání, pokud chci vlastnit ochrannou známku?

Od 1.4.2004, kdy nabyl účinnosti nový zákon o ochranných známkách, již není nutné, aby přihlašovatel, popř. majitel ochranné známky měl pro výrobky a/nebo služby, oprávnění podnikat (např. vlastnil živnostenský list). Jakékoli oprávnění již není potřebné.

Jak můžeme ochránit své ochranné známky na výrobcích při vývozu do zahraničí? Platí ochranná známka přihlášená v ČR i v zahraničí?

Ochranná známka má teritoriální účinky na území, kde byla registrována. Aby bylo možné rozšířit ochranu do zahraničí, je nutné podat buď mezinárodní přihlášku ochranné známky, přihlášku ochranné známky Společenství s platností pro všechny státy EU, popř. podat přihlášku národní ochranné známky ve státě, ve kterém se požaduje ochrana příslušného označení.

Co je to kolektivní ochranná známka?

Jedná se o označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení založené za účelem společného označování výrobků či služeb jiných podnikatelů.

Jak probíhá postup registrace ochranné známky?

1. Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany loga nebo názvu produktu. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.

2. Rešerše – Prověříme, jestli vybrané označení je vůbec možné zaregistrovat. Zjistíme, jestli neexistuje stejné nebo i podobné označení, které může bránit zápisu, zpracujeme zprávu a navrhneme řešení.

3. Zatřídění – Vytvoříme vhodný seznam výrobků a služeb, který bude ochranná známka chránit, a to tak, aby byl v souladu s pravidly pro zápis ochranných známek a současně poskytoval majiteli známky potřebnou ochranu.

4. Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.

5. Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.

6. Následná péče – Po zápisu ochranné známky kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách ve známkové praxi a právu. Hlídáme termíny obnovy.

Co může být registrováno jako průmyslový vzor (design)?

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská, estetická, nejedná se tedy o ochranu technických či funkčních řešení. Průmyslový vzor může spočívat zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový design je způsobilý ochrany, je-li nový a má individuální charakter. Rozsah ochrany vyplývá z registrovaného vyobrazení designu.

Proč chránit průmyslové vzory?

Vývoj designu, který je ztělesněn v určitém výrobku, znamená často dlouhodobý a náročný proces, proto je nasnadě právní ochrana designérského řešení. Oprávněný subjekt jej může prostřednictvím institutu průmyslového vzoru zabezpečit a dále zhodnotit. Má především výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám průmyslový vzor užívat bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Svou tvůrčí prací a případnou formální registrací vzoru získává původce monopol k nakládání s výsledkem své duševní činnosti v přesně definovaném regionu.

Právní ochrana průmyslového vzoru znamená zároveň ochranu investic vložených do jeho vývoje, následné reklamy a propagace designu výrobku, je nástrojem k získání a udržení pozice na trhu v prostředí konkurence.

Optické ztvárnění výrobku (vedle kvality a ceny) hraje v dnešní době důležitou roli pro jeho úspěch na trhu, pro spotřebitele je často jediným kritériem výběru mezi srovnatelnými konkurenčními výrobky. Ochrana průmyslových vzorů podporuje kreativitu a inovativní přístupy designérů a působí jako podnět k vývoji esteticky atraktivnějších a rozmanitých výrobků v rámci stejných technických či funkčních vlastností, čímž zvyšuje jejich odbyt a potažmo vývozní potenciál.

Jaká práva poskytuje ochrana průmyslových vzorů?

Vlastník zapsaného průmyslového vzoru má výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám jej užívat bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.

Jak probíhá postup registrace průmyslového vzoru:

1. Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného designu. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.

2. Zpracování podloh – Vytvoříme podlohy přihlášky, které zahrnují popis, obrázky a zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému třídění, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis průmyslových vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.

3. Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.

4. Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.

5. Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Co je to patent?

Patent je jednou z kategorií průmyslově právní ochrany, uděluje se na vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné a jsou výsledkem vynálezecké činnosti. Prostřednictvím patentu jeho vlastník získává teritoriálně a časově vymezený monopol na komerční využití vynálezu.

Co (ne)může být chráněno patentem?

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se ovšem nepovažují objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory (možná ochrana prostřednictvím designu a autorského práva!), plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů, podávání informací. Takovéto předměty nebo činnosti patentovatelné nejsou.

Za průmyslově využitelné (a potažmo patentovatelné) vynálezy se nepovažují způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle. Toto se ovšem nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.

Patenty se rovněž neudělují na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, a na odrůdy rostlin (je však možná ochrana nové rostlinné odrůdy prostřednictvím šlechtitelských práv!) a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat.

Proč si nechat patentovat vynález?

Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést. Udělením patentu na Vaše technické řešení získáte monopol, který zlepší Vaši pozici na trhu a poskytne výhodu oproti konkurenci. Patentová ochrana pomůže získat zpět náklady vynaložené na výzkum a vývoj technického řešení. Patent představuje ve sporném řízení účinný nástroj proti těm, kdo porušují práva k Vašemu technickému řešení. Získání patentu na vynález přispěje k dobré pověsti Vašeho podniku. Obchodní partneři, investoři, akcionáři a zákazníci mohou patentová portfolia považovat za důkaz vysoké úrovně odbornosti, specializace a technologických schopností společnosti.

Kdo je oprávněn podat přihlášku vynálezu se žádostí o udělení patentu?

Přihlášku vynálezu je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila vynález vlastní tvůrčí prací.

Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký vynález), přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na patent (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku vynálezu a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký vynález), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku vynálezu.

Přihlašovatelem může být i fyzická osoba, která není původcem, nebo právnická osoba, na kterou bylo právo na patent převedeno.

Jak probíhá postup registrace patentu?

1. Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného technického řešení. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.

2. Rešerše – Zjistíme, zda vaše řešení již není patentová a zda je možné je přihlásit k ochraně.

3. Zpracování podloh – Vytvoříme podlohy přihlášky, které zahrnují popis stavu techniky, popis technického řešení, příklady provedení, příklady průmyslové využitelnost, vlastní nároky na ochranu a obrázky, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis patentů a užitných vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.

4. Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.

5. Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.

6. Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Co může být chráněno jako užitný vzor?

Užitným vzorem mohou být chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Užitný vzor nebo patent?

Užitný vzor je někdy nazýván „malý patent“ a tato průmyslověprávní kategorie se skutečně v mnohém podobá patentu na vynález. Upozorňujeme zejména na následující skutečnosti, které mohou být relevantní při rozhodování o formě ochrany Vašeho technického řešení:

– nároky na vynálezeckou činnost z hlediska úrovně techniky jsou u patentu vyšší než u užitného vzoru, kde se připouštějí i drobná zlepšení

– řízení o zápisu užitného vzoru je rychlejší než řízení o patentové přihlášce, jelikož přihláška užitného vzoru je podrobena pouze průzkumu formálních náležitostí, na rozdíl od patentové ochrany tak k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky

– účinky zápisu jsou stejné jako účinky patentu, ale vhledem k tomu, že úřad neprovádí průzkum novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti, je postavení majitele užitného vzoru slabší, protože jeho užitný vzor může být snáze napaden majiteli starších práv

– na rozdíl od patentu jsou z možnosti ochrany užitným vzorem vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály

– nejdelší možná délka ochrany patentem je 20 let, užitným vzorem pouze 10 let

– řízení o udělení patentu je finančně náročnější než řízení o zápisu užitného vzoru

– ochrana užitným vzorem je vhodná pro technická řešení s nižší vynálezeckou úrovní, předměty menšího ekonomického významu

– ochrana užitným vzorem se lépe hodí pro předměty kratší životností; pro předměty, které mají být rychle zavedeny do výroby, která však nebude mít dlouhodobou perspektivu; pro technické řešení, které by neobstálo v přísných kritériích pro patent

– ochrana patentem se lépe hodí pro technická řešení, které přinášejí zásadní změny v daném odvětví; pro předměty, jež mají být zavedeny do výroby s delším časovým odstupem; pro předměty, jejichž výroba se jeví jako dlouhodobá a perspektivní

– na základě podané žádosti o udělení patentu lze nejdéle do dvou měsíců po udělení patentu nebo zamítnutí ochrany, avšak ne později než 10 let od podání přihlášky vynálezu, podat žádost o ochranu téhož technického řešení zápisem užitného vzoru

Jak probíhá postup registrace užitného vzoru:

1. Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného technického řešení. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.

2. Rešerše – zjistíme, zda vaše řešení již není patentová a zda je možné je přihlásit k ochraně.

3. Zpracování podloh – Vytvoříme podlohy přihlášky, které zahrnují popis stavu techniky, popis technického řešení, příklady provedení, příklady průmyslové využitelnost, vlastní nároky na ochranu a obrázky, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis patentů a užitných vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.

4. Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.

5. Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.

6. Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Výsledek rešerše může být užitečnou informací zejména tehdy,

– pokud zvažujete podání přihlášky ochranné známky, designu, užitného vzoru či patentu, a to za účelem vyhnutí se možnému konfliktu se staršími právy k průmyslovému vlastnictví

– pokud chcete monitorovat konkurenční ochranné známky, průmyslové či užitné vzory, patenty, resp. jejich přihlášky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi staršími průmyslovými právy

– v případě patentů a užitných vzorů: pokud Vaše společnost vyvíjí nové produkty a za tímto účelem potřebuje informace o aktuálním vývoji ve Vašem oboru

Provádíme rešeršní služby v rejstřících ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a patentů podle Vámi zadaných kritérií.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.